3 MART 2021 ÇARŞAMBA SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN 8.SINIF BURSLULUK SINAVI KONU DAĞILIMI

Burdasınız Ana sayfa Bizden Haberler
Kitapçık Test Ders Kazanım
A Sözel (TÜR) Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
A Sözel (TÜR) Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
A Sözel (TÜR) Türkçe Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
A Sözel (TÜR) Türkçe Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
A Sözel (TÜR) Türkçe Metinle ilgili soruları cevaplar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Yazdıklarını düzenler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Yazdıklarını düzenler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
A Sözel (TÜR) Türkçe Cümlenin ögelerini ayırt eder.
A Sözel (TÜR) Türkçe Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
A Sözel (TÜR) Türkçe Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
A Sözel (TÜR) Türkçe Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar.
A Sözel (TAR) Tarih Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
A Sözel (TAR) Tarih Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
A Sözel (TAR) Tarih Sakarya Meydan Savaşı   nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz   un başarılı olmasında Mustafa Kemal   in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
A Sözel (TAR) Tarih Kuvâ-yı Millîye   nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele   nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal   in yaptığı çalışmaları analiz eder.
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
A Sözel (TAR) Tarih Millî Mücadele Dönemi   nde Batı Cephesi   nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
A Sözel (DİN) Din K.ve A.B. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to express what they prefer, like and dislike.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to talk about regular activities of teenagers.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand phrases and related vocabulary items.
A Sözel (İNG) İngilizce Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers.
A Sayısal (MAT) Matematik Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
A Sayısal (MAT) Matematik Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
A Sayısal (MAT) Matematik Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
A Sayısal (MAT) Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
A Sayısal (MAT) Matematik Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
A Sayısal (MAT) Matematik İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
A Sayısal (MAT) Matematik Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
A Sayısal (MAT) Matematik İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
A Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
A Sayısal (MAT) Matematik Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
A Sayısal (MAT) Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
A Sayısal (MAT) Matematik Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
A Sayısal (MAT) Matematik Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
A Sayısal (MAT) Matematik Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
A Sayısal (MAT) Matematik Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
A Sayısal (MAT) Matematik Özdeşlikleri modellerle açıklar.
A Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
A Sayısal (MAT) Matematik Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
A Sayısal (MAT) Matematik Özdeşlikleri modellerle açıklar.
A Sayısal (MAT) Matematik Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
A Sayısal (FEN) Fen Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen DNA   nın yapısını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer.
A Sayısal (FEN) Fen Alçak hava basıncını açıklar. Yüksek hava basıncını açıklar. Rüzgar kavramını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır.
A Sayısal (FEN) Fen Adaptasyon kavramını açıklar. Doğal seçilim kavramını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
A Sayısal (FEN) Fen Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
A Sayısal (FEN) Fen Bir DNA modeli tasarlar. DNA   yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder.
A Sayısal (FEN) Fen Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Sıvı basıncı ile derinlik ilişkisini açıklar. Sıvı basıncı ile sıvının yoğunluğu arasındaki ilişkisiyi açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
A Sayısal (FEN) Fen Fiziksel değişim olaylarına örnek verir. Kimyasal değişim olaylarına örnek verir.
A Sayısal (FEN) Fen Kimyasal tepkime kavramını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen DNA kavramını açıklar. DNA   nın yapısını açıklar.
A Sayısal (FEN) Fen Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
A Sayısal (FEN) Fen Kimyasal değişim olaylarına örnek verir. Fiziksel değişim olaylarına örnek verir.
A Sayısal (FEN) Fen Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
A Sayısal (FEN) Fen Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
A Sayısal (FEN) Fen Kimyasal değişim kavramını açıklar. Fiziksel değişim kavramını açıklar.

ResimlerYorumlar Yorum Yap

Yorum Yap

Gösterilecek veri bulunamadı.

Diger Haberler